Eyelink(‘Shutdown’)

Psychtoolbox>Eyelink.{mex*} subfunction

Eyelink(‘Shutdown’)

Shuts down the eyelink

###See also: